Luottoehdot

1. Luoton myöntäminen ja luottosopimuksen syntyminen

Luoton myöntää Euro24 Finance Oy (jäljempänä ”luotonantaja”). Luotto voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on vähintään 21-vuotias, asuu vakituisesti Suomessa, jolla ei ole luottohäiriömerkintöjä, ja joka luotonantajan arvion mukaan kykenee suoriutumaan luoton takaisinmaksusta (jäljempänä ”luotonhakija” tai ”luotonsaaja”).

Luoton hakeminen tapahtuu täyttämällä luottohakemus luotonantajan www-sivulla sekä toimittamalla luottohakemuksen liitteeksi luotonantajan edellyttämät dokumentit luotonhakijan maksukyvyn arvioimiseksi. Ennen luottohakemuksen lähettämistä ja luottosopimuksen syntymistä luotonhakijalle toimitetaan hyvissä ajoin pysyvällä tavalla sähköpostitse seuraavat asiakirjat:

  • luottosopimusehdot,
  • asiakasrekisterin tietosuojaselosteen henkilötietojen käsittelystä sekä
  • vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot tutustuttavakseen ja hyväksyttäväkseen.

Luotonhakija voi tallentaa ja tulostaa näin haltuunsa saamat luottosopimusasiakirjat muuttumattomina.

Nämä ehdot yhdessä hyväksytyn luottohakemuksen ja Vakiomuotoisten eurooppalaisten kuluttajaluottotietojen kanssa muodostavat osapuolten välisen luottosopimuksen.

Luottohakemus on aina henkilökohtainen ja luotonhakija vastaa siitä, että luottohakemuksessa annetut tiedot ovat oikeat. Lähettäessään luottohakemuksen lainanottaja antaa nimenomaisen suostumuksensa luottotietojensa tarkistamiseen. Henkilötietojen käsittelystä on kerrottu tarkemmin Euro24 Finance Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Luotonantajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä luottohakemus tai nostot perustelematta päätöstään luotonhakijalle. Jos hylkääminen perustuu henkilöluottotiedoissa oleviin maksuhäiriömerkintöihin, syy kuitenkin ilmoitetaan luotonhakijalle.

Luottosopimuksen aikana luotonhakija voi pyytää luotonantajalta sopimusehdot maksutta. Luotonantaja lähettää ne kirjallisesti tai sähköisesti luotonhakijan luottohakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

2. Luoton keskeiset ehdot

Luottosopimus on jatkuva ja voimassa toistaiseksi.

Kun luotonmyöntäjä on tehnyt luottohakemukseen perustuvan luottopäätöksen ja sopimus on syntynyt, siirretään luotto luotonhakijan tilille mahdollisimman nopeasti (ei kuitenkaan klo 23-7 välisenä aikana). Mahdollisista pankkiongelmista, viikonlopusta tai pyhäpäivistä johtuen rahan siirtyminen luotonottajan tilille voi kestää jossain tapauksissa 1-2 pankkipäivää.

Luotonantajan luotonhakijalle myöntämä luoton määrä on kaksituhatta (2 000) euroa, jonka luotonhakija voi nostaa käytettäväkseen kerralla kokonaisuudessaan tai useammassa erässä.

Luotonsaaja voi tehdä lisänostoja luotonantajan myöntämän 2 000 euron luottorajan puitteissa edellyttäen, että luotonsaajalla ei ole edellisistä nostoista maksamatta erääntynyttä avointa saldoa ja että luotonsaajan henkilöluottotietoihin ei ole tullut maksuhäiriömerkintää. Lisänostoja voi tehdä tekstiviestillä, Euro24 mobiilisovelluksella tai Euro24 Online-palvelussa.

Luotonantaja perii luotonsaajalta nostoprovisiota 14,9 prosenttia kunkin nostettavan erän määrästä.

Sopimukseen sovellettava luottokorko (nimelliskorko) on kiinteä 118,80 % vuodessa. Luotonhakijan koronmaksuvelvollisuus nostetulle luottosummalle käynnistyy silloin, kun luottosumma on siirretty hänen luottohakemuksessaan ilmoittamalle pankkitilille. Korkoa lasketaan todellisten korkopäivien mukaisesti käyttäen jakajana 365:ttä. Lisäksi maksujen viivästyessä luotonhakijan tulee suorittaa myös viivästyskorko ja perintäkulut.

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 326,35 %. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona käytössä olevalle luoton määrälle.

Ohessa todellista vuosikorkoa havainnollistavat tarkemmat esimerkkilaskelmat:

Esimerkki 1 lyhennysten ja todellisen vuosikoron määristä, mikäli luotonsaaja nostaisi kerralla 2000 euroa ja luottoa lyhennettäisiin saman määräisinä kuukausierinä 12 kuukauden aikana. Esimerkki 1 vastaa niitä oletuksia, jotka on annettu oikeusministeriön asetuksessa kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta (1123/2016). Huomioitava on, että tämä on vain esimerkki. Esimerkki sisältää 14,9 % nostoprovision ja 118,80 % vuosittaisen luottokoron. Lainan takaisinmaksuerien määrät eivät kuitenkaan vastaa luottosopimusehdoissa sovittuja kuukausittaisia minimieriä (kuukausittain maksetaan 20 % avoimesta kokonaissaldosta). Tällä esimerkillä maksettava kokonaismäärä on 4 027,26 euroa, josta korkojen ja kulujen osuus on 2 027,26 euroa.

Maksuerä no.  Maksuerä  Korko  Pääoma  Saldo
02 298,00 €
1335,62 €227,50 €108,12 €2 189,88 €
2335,62 €216,80 €118,82 €2 071,06 €
3335,62 €205,03 €130,59 €1 940,48 €
4335,62 €192,11 €143,51 €1 796,96 €
5335,62 €177,90 €157,72 €1 639,24 €
6335,62 €162,28 €173,34 €1 465,91 €
7335,62 €145,12 €190,50 €1 275,41 €
8335,62 €126,27 €209,35 €1 066,06 €
9335,62 €105,54 €230,08 €835,98 €
10335,62 €82,76 €252,86 €583,12 €
11335,62 €57,73 €277,89 €305,23 €
12335,44 €30,22 €305,23 €0,00 €

 

Esimerkki 2 lyhennysten ja todellisen vuosikoron määristä, mikäli luotonsaaja nostaisi kerralla 2000 euroa ja luottoa lyhennettäisiin luottosopimusehtojen mukaisilla kuukausittaisilla minimierillä 22 kuukauden ajan (kuukausittain maksetaan 20 % avoimesta kokonaissaldosta ja viimeisenä kuukautena jäljellä oleva osuus avoimesta kokonaissaldosta). Huomioitava on, että tämä on vain esimerkki. Summat sekä lainan takaisinmaksuerien määrät muuttuvat lainan, nostohetken, nostomäärien ja suoritusten perusteella. Esimerkki sisältää 14,9 % nostoprovision ja 118,80 % vuosittaisen luottokoron. Tällä esimerkillä maksettava kokonaismäärä on 4 284,28 euroa, josta korkojen ja kulujen osuus on 2 284,28 euroa.

Maksuerä no.Maksuerä Korko  Pääoma  Saldo
02 298,00 €
1459,60 €227,50 €232,10 €2 065,90 €
2413,18 €204,52 €208,66 €1 857,25 €
3371,45 €183,87 €187,58 €1 669,66 €
4333,93 €165,30 €168,64 €1 501,03 €
5300,21 €148,60 €151,60 €1 349,42 €
6269,88 €133,59 €136,29 €1 213,13 €
7242,63 €120,10 €122,53 €1 090,61 €
8218,12 €107,97 €110,15 €980,45 €
9196,09 €97,07 €99,03 €881,43 €
10176,29 €87,26 €89,02 €792,40 €
11158,48 €78,45 €80,03 €712,37 €
12142,47 €70,52 €71,95 €640,42 €
13128,08 €63,40 €64,68 €575,74 €
14115,15 €57,00 €58,15 €517,59 €
15103,52 €51,24 €52,28 €465,31 €
16100,00 €46,07 €53,93 €411,38 €
17100,00 €40,73 €59,27 €352,11 €
18100,00 €34,86 €65,14 €286,96 €
19100,00 €28,41 €71,59 €215,37 €
20100,00 €21,32 €78,68 €136,70 €
21100,00 €13,53 €86,47 €50,23 €
2255,20 €4,97 €50,23 €0,00 €

 

Viivästystilanteissa maksettavaksi tulevat lisäksi luottosopimuksen mukaiset muistutusmaksut, viivästyskorko ja mahdolliset muut perimiskulut.

3. Luoton takaisinmaksu

Luoton minimilyhennys on 20 % laskutushetken avoimesta saldosta. Avoin saldo sisältää nostetun luoton, nostoprovision ja kertyneen luottokoron. Luottokorkoa maksetaan koko avoimelle kokonaissaldolle, sisältäen myös nostoprovision ja kertyneen luottokoron.

Luotonantaja lähettää luotonhakijalle minimilyhennyksien mukaiset laskut, jolla nostettu luotto maksetaan takaisin. Ensimmäinen lasku lähetetään 30 vuorokautta ensimmäisestä nostosta, ja siitä eteenpäin aina kuukauden välein. Laskut erääntyvät maksettavaksi 14 pv kuluessa laskun päiväyksestä. Mikäli laskun eräpäivä osuu muuhun kuin pankkipäivään, erääntyy maksuerä maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä.

Luotonsaaja voi halutessaan maksaa vähimmäiserää suurempia lyhennyksiä tai koko luoton ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia.

4. Luotosta perittävät muut kulut

Luotonantajalla on oikeus veloittaa luoton nostoprovision lisäksi seuraavat luoton käsittelyyn liittyvät maksut:

  • Luotonsaajan yhteystietojen selvittäminen 20 euroa
  • Maksumuistutus 5 euroa/kpl
  • Tehdyn liikasuorituksen selvittäminen 10 euroa (luotonantaja ei palauta alle 10 euron liikasuorituksia vaan kuittaa ne selvittelykuluihin).

5. Takaisinmaksun viivästyminen

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa maksupäivään asti korkolain 4 §:n mukaisesti. Mikäli luotonantajan ennen luoton erääntymistä perimä korko on korkolain 4 § viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos velkaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen.

Maksumuistutuksesta peritään 5 €. Luotonantaja varaa oikeuden siirtää maksumuistutuksen jälkeen maksamattoman saatavan perittäväksi ulkopuoliselle perintätoimistolle. Perinnästä veloitetaan luotonhakijalta siitä aiheutuneet todelliset kulut.

Luoton viivästyksestä ja maksamatta jääneestä luotosta voi seurata myös maksuviive- ja/tai häiriömerkintä. Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kolme (3) viikkoa siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

6. Luotonhakijan tiedonantovelvollisuus

Luotonhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa luotonhakijalta saamiensa virheellisten tietojen aiheuttamista viivästyksestä tai vahingoista. Luotonsaajan on annettava luottohakemuksessa pyydettyjen tietojen lisäksi luotonantajalle pyydettäessä taloudellista tilannettaan koskevia tarpeellisia lisätietoja, jotka vaikuttavat luotonantajan kykyyn arvioida lainanhakijan maksukyky sekä vaikuttavat luoton myöntämiseen. Lisäksi luotonsaajan on ilmoitettava sopimussuhteen aikana nimensä ja yhteystietojensa muutoksista välittömästi luotonantajalle. Luotonsaaja vastaa siitä, että hänen ilmoittamansa nimi- ja osoitetiedot vastaavat väestötietojärjestelmään rekisteröityjä tietoja. Virheellisten nimi- ja yhteystietojen selvittämisestä luotonantaja on oikeutettu laskuttamaan luotonsaajalta kohtuulliset kulut näiden sopimusehtojen kohdan 4. mukaisesti.

7. Luoton peruuttamisoikeus

Luotonhakijalla on oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä. Luoton peruuttamisesta on ilmoitettava luotonantajalle kirjallisesti tai muuten pysyvällä tavalla, esimerkiksi sähköpostilla. Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja sen on sisällettävä seuraavat tiedot:

  • luotonhakijan nimi ja henkilötunnus
  • ilmoitus lainan peruuttamisesta
  • paikka ja päiväys

Luotonhakijan on toimitettava peruuttamisilmoitus osoitteeseen:

asiakaspalvelu@euro24.fi

tai

Euro24 Finance Oy
Peruuttamisilmoitukset
Aurakatu 8
20100 Turku

Peruuttamistapauksissa luotonantaja saa vaatia luoton koron ajalta, jonka raha on ollut luotonsaajan käytettävissä.

Luottosopimuksen nojalla saadut varat on korkoineen palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

8. Luotonsaajan oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin. Jos luotonsaaja maksaa luoton kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, on luotonantajalla kuitenkin oikeus periä kaikki siihen asti kerääntyneet korot sekä luoton nostosta aiheutuneet nostoprovisiot.

9. Luottosopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Luotonsaaja voi irtisanoa luottosopimuksen kirjallisesti päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla toimittamalla irtisanomisilmoituksen sähköpostitse tai kirjeitse luotonmyöntäjälle. Irtisanomisilmoituksen tulee olla yksilöity, ja siitä on käytävä ilmi luotonhakijan nimi ja henkilötunnus, ilmoitus lainan irtisanomisesta sekä paikka ja päiväys.

Luotonmyöntäjä voi irtisanoa kirjallisesti luottosopimuksen päättymään kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisilmoitus toimitetaan luotonsaajalle pysyvässä muodossa sähköpostitse.

Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun sopimusehtojen mukaisesti.

Luotonmyöntäjällä sekä luotonsaajalla on oikeus purkaa luottosopimus välittömin vaikutuksin, jos luotonsaaja on olennaisesti rikkonut näitä sopimusehtoja tai muita ohjeita tai lakia, jota sovelletaan tähän sopimukseen.

Purkutilanteessakin jäljellä oleva velka maksetaan loppuun sopimusehtojen mukaisesti.

10. Luoton erityiset eräännyttämisperusteet

Mikäli luotonmyöntäjällä on aihetta epäillä, että luottoa käytetään vilpillisesti, tai luotosta perittäviä maksuja ja palkkioita ei ole maksettu luottosopimusehtojen mukaisesti, luotonmyöntäjällä on oikeus estää tai rajoittaa luoton käyttöä. Luotonmyöntäjä ilmoittaa luoton käyttörajoituksesta siten, että se tulee voimaan 2 vuorokauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä. Ilmoitus luoton käyttörajoituksesta lähetetään luotonsaajan puhelinnumeroon tekstiviestillä. Jos luoton nostojen käytön estäminen on välttämätöntä välittömistä väärinköytösten tai vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi, käyttöoikeuden rajoitusilmoitus voidaan tehdä viipymättä käyttöoikeuden rajoittamisen/estämisen jälkeen. Käyttörajoituksen aikana luoton nostaminen ei ole mahdollista.

Jäljellä oleva luotto erääntyy maksettavaksi korkoineen ja kuluineen luotonmyöntäjän esittämästä vaatimuksesta, jos luotonsaaja laiminlyö sopimuksen mukaisten takaisinmaksuerien suorittamisen eräpäivänä ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luoton alkuperäisestä määrästä, taikka se käsittää koko jäännössaatavan. Erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, jos luotonsaajalle on ilmoitettu aiemmin viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty luotonsaajan postiosoitteeseen kirjeitse. Jos luotonsaaja edellä mainitun ajan kuluessa maksaa koko viivästyneen määrän, erääntyminen raukeaa ilman erillistä ilmoitusta.

Jos luotto eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta vähennetään se osa luottokustannuksia, joka kohdistuu käyttämättä olevaan laina-aikaan.

Luotonmyöntäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta eräännyttää lainaa, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n mukaisesti luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonmyöntäjälle ilmeisen kohtuutonta. Luotonsaajan on ilmoitettava tällaisesta suoritusesteestä luotonmyöntäjälle sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@euro24.fi. Ilmoituksen on sisällettävä myös luotonhakijan nimi ja henkilötunnus sekä paikka ja päiväys.

11. Vastuunrajoitukset

Luotonantaja ei vastaa viivästyksistä tai vahingosta, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä johon luotonantaja ei voi vaikuttaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on luotonantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota luotonantaja ei voi kohtuudella välttää tai voittaa. Luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan luotonhakijalle ensi tilassa sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

12. Sopimusehtojen muuttaminen

Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla niistä luotonsaajille etukäteen silloin, kun ne eivät lisää luotonsaajan velvollisuuksia eivätkä vähennä luotonsaajan oikeuksia tai kun muutokset johtuvat lakimuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä.   Ilmoitus tehdään viimeistään kahta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Sopimus jatkuu muutetun mukaisena, jollei luotonsaaja Luotonantajan ilmoituksen saatuaan ilmoita ennen muutoksen voimaanastumista kirjallisesti luotonantajalle, ettei hän hyväksy tililuoton ehtojen muutosta. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy tililuoton ehtojen muutosta, on hänellä ja luotonantajalla oikeus irtisanoa tililuottosopimus päättymään välittömästi. Luotonsaaja ei maksa ylimääräisiä kuluja sopimusehtojen muutoksesta johtuvasta irtisanomisesta.

13. Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine velvollisuuksineen ja oikeuksineen määräämälleen. Siirrosta on ilmoitettava luotonsaajalle.

14. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteeseen liittyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B, PL 306
Puh. 010 366 52 00 Fax. 010 366 5249

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn luotonsaajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi).

Luotonsaaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonsaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Luotonantaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen luotonsaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa yleisessä alioikeudessa tai jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen Lakia.

Voimassa 21.5.2019 alkaen

Liitteet:

Luottosopimus