Luottoehdot

1. Osapuolet

Luotonantaja
euro24.fi / Euro24 Finance Oy
y-tunnus 2359181-9
Aurakatu 8, 20100 Turku

Luotonsaaja
Nimi:
Henkilötunnus:
Osoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelinnumero:

Sähköposti:

Tilinumero:

2. Tarjottava luotto ja luottokustannukset

Luotto

Osapuolten välisen luottosopimuksen muodostavat tämä hyväksytyn luottohakemuksen tietojen perusteella laadittu luottosopimus ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot (jäljempänä ”luottosopimus”)

Luottosopimus on kertaluotto, jonka laina-aika on 30 päivää luoton myöntämispäivästä lukien, sisältäen myöntämispäivän. Luottosopimuksen voimassaolo päättyy, kun luotonsaaja on täyttänyt kaikki luottosopimukseen perustuvat velvoitteensa.

Myönnetyn luoton pääoma on 1000 euroa.

Luottokustannukset

Järjestelypalkkio: Luotosta peritään luoton järjestelypalkkiona 0,01 % päivässä luottosopimuksen mukaisesta luoton pääoman määrästä, ei kuitenkaan enempää kuin 150 euroa vuodessa.

Luoton korko: Luoton vuotuinen luottokorko on kiinteä 19,92 %, jota maksetaan avoinna olevalle luoton pääomalle. Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus luotonsaajalle maksetulle luottosummalle alkaa sinä päivänä, jona luoton pääoman määrä on siirretty luotonsaajan luottohakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille. Korkoa lasketaan todellisten korkopäivien mukaisesti käyttäen jakajana 365:ttä.

Tässä luottosopimuksessa ”luoton avoimella saldolla” tarkoitetaan tietyllä hetkellä maksamatta olevaa luoton pääomaa, luoton korkoa ja järjestelypalkkiota.

3. Luoton myöntäminen ja luottosopimuksen syntyminen

Luoton myöntää Euro24 Finance Oy (”luotonantaja”). Luotto voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on vähintään 24-vuotias, asuu vakituisesti Suomessa, jolla ei ole luottohäiriömerkintöjä, ja joka luotonantajan arvion mukaan kykenee suoriutumaan luoton takaisinmaksusta (jäljempänä ”luotonhakija” tai ”luotonsaaja”).

Luoton hakeminen tapahtuu täyttämällä luottohakemus luotonantajan www-sivulla sekä toimittamalla luottohakemuksen liitteeksi luotonantajan edellyttämät dokumentit luotonhakijan maksukyvyn arvioimiseksi. Ennen kuin luottohakemus siirtyy luotonantajan käsiteltäväksi, eli hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen syntymistä, luotonhakijan luottohakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetettävällä sähköpostilla luotonhakijalle toimitetaan pysyvällä tavalla seuraavat asiakirjat (”luottosopimusasiakirjat”) luotonhakijan tutustuttavaksi ja hyväksyttäväksi:

  • vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot;
  • tämä luottosopimus; ja
  • asiakasrekisterin tietosuojaseloste luotonhakijan ja luotonsaajan henkilötietojen käsittelystä.

Luotonhakija voi tallentaa ja tulostaa näin saamansa luottosopimusasiakirjat pysyvällä tavalla muuttumattomina.

Luottohakemus on aina henkilökohtainen, ja luotonhakija vastaa siitä, että luottohakemuksessa annetut tiedot ovat oikeat. Lähettäessään luottohakemuksen luotonhakija antaa nimenomaisen suostumuksensa luottotietojensa tarkistamiseen. Henkilötietojen käsittelystä on kerrottu tarkemmin Euro24 Finance Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Kun luotonantaja on tehnyt luottohakemukseen perustuvan luottopäätöksen ja luottosopimus on syntynyt, siirretään luoton pääoma luotonhakijan tilille mahdollisimman nopeasti (ei kuitenkaan klo 23-7 välisenä aikana). Mahdollisista pankkiongelmista, viikonlopusta tai pyhäpäivistä sekä niihin rinnastettavista seikoista johtuen rahan siirtyminen luotonottajan tilille voi kestää jossain tapauksissa 1-2 pankkipäivää.

Luotonantajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä luottohakemus perustelematta päätöstään luotonhakijalle. Jos hylkääminen perustuu henkilöluottotiedoissa oleviin maksuhäiriömerkintöihin, syy kuitenkin ilmoitetaan luotonhakijalle.

Luottosopimuksen voimassaolon aikana luotonhakija voi pyytää luotonantajalta luottosopimuksen maksutta. Luotonantaja lähettää ne kirjallisesti tai sähköisesti luotonhakijan luottohakemuksessa ilmoittamaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

4. Todellinen vuosikorko

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 26,32 %. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona käytössä olevalle luoton määrälle. Todellinen vuosikorko on laskettu sillä perusoletuksella, että laina-aika on 30 päivää, ja että luotonantaja ja luotonsaaja täyttävät velvollisuutensa luottosopimuksessa määrättyjä ehtoja noudattaen.

5. Luoton takaisinmaksu

Luoton avoin saldo erääntyy kokonaisuudessaan takaisin maksettavaksi 30 päivän kuluttua luoton myöntämispäivästä, myöntämispäivä mukaan lukien.

Luotonantaja lähettää luotonsaajalle laskun, jolla luoton avoin saldo maksetaan takaisin. Lasku lähetetään 16 päivän kuluttua luoton myöntämispäivästä. Lasku erääntyy maksettavaksi 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Mikäli laskun eräpäivä osuu muuhun kuin pankkipäivään, erääntyy maksuerä maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä.

6. Luotosta perittävät muut kulut

Luotonantajalla on oikeus veloittaa luottokustannusten lisäksi seuraavat luoton käsittelyyn liittyvät maksut:

  • Luotonsaajan nimi- ja yhteystietojen selvittäminen 10 euroa
  • Tehdyn liikasuorituksen selvittäminen 10 euroa, mikäli aiheeton tai ylisuuri maksu on seurausta luotonsaajan omasta huolimattomuudesta (luotonantaja ei palauta alle 10 euron liikasuorituksia vaan kuittaa ne selvittelykuluihin).

7. Takaisinmaksun viivästyminen

Jos luoton avointa saldoa ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään asti korkolain 4 §:n mukaisesti. Mikäli luotonantajan luoton erääntymistä edeltävältä ajalta perimä korko on korkolain 4 § viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 päivän ajan siitä lukien, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos velkaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava tuomion antamiseen saakka saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää.

Maksumuistutuksesta peritään 5 €. Luotonantaja varaa oikeuden siirtää maksumuistutuksen jälkeen maksamattoman saatavan kaikkine oikeuksineen perittäväksi ulkopuoliselle perintätoimistolle. Perinnästä veloitetaan luotonhakijalta siitä aiheutuneet todelliset kulut.

Luoton maksun viivästyksestä ja maksamatta jääneestä luotosta voi seurata myös maksuviive- ja/tai häiriömerkintä. Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kolme (3) viikkoa siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

8. Luotonhakijan tiedonantovelvollisuus

Luotonhakija on vastuussa luottohakemuksessa tai muutoin antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa luotonhakijalta saamiensa virheellisten tietojen aiheuttamista viivästyksestä tai vahingoista. Luotonsaajan on pyydettäessä annettava luotonantajalle luottohakemuksessa pyydettyjen tietojen lisäksi taloudellista tilannettaan koskevia tarpeellisia lisätietoja, jotka voivat vaikuttaa /vaikuttavat luotonantajan kykyyn arvioida luotonhakijan maksukykyä sekä voivat vaikuttaa /vaikuttavat luoton myöntämiseen.

Lisäksi luotonsaajan on luottosopimuksen voimassa ollessa ilmoitettava nimensä ja osoite- tai muiden yhteystietojensa muutoksista välittömästi luotonantajalle. Luotonsaaja vastaa siitä, että hänen ilmoittamansa nimi- ja osoitetiedot vastaavat väestötietojärjestelmään rekisteröityjä tietoja. Virheellisten nimi- ja yhteystietojen selvittämisestä luotonantaja on oikeutettu laskuttamaan luotonsaajalta kohtuulliset kulut tämän sopimuksen kohdan 6. mukaisesti.

9. Luoton peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus 14 päivän kuluessa luottosopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla kappaleen luottosopimuksesta.

Luoton peruuttamisesta on ilmoitettava luotonantajalle kirjallisesti tai muuten pysyvällä tavalla, esimerkiksi sähköpostilla. Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja sen on sisällettävä seuraavat tiedot:

  • luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
  • ilmoitus luottosopimuksen peruuttamisesta
  • paikka ja päiväys

Luotonsaajan on toimitettava peruuttamisilmoitus osoitteeseen:
asiakaspalvelu@euro24.fi
tai
Euro24 Finance Oy
Peruuttamisilmoitukset
Aurakatu 8
20100 Turku

Peruuttamistapauksissa luotonantaja saa vaatia luoton koron ajalta, jonka raha on ollut luotonsaajan käytettävissä.

Luottosopimuksen nojalla saadut varat on korkoineen palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

10. Luotonsaajan oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain. Luotonantajalla on oikeus periä ennenaikaiseen maksuun asti kertynyt korko ja järjestelypalkkio.

11. Vastuunrajoitukset

Luotonantaja ei vastaa välillisistä vahingoista eikä muista viivästyksistä tai vahingosta, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on luotonantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota luotonantaja ei voi kohtuudella välttää tai voittaa. Luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan luotonhakijalle ensi tilassa sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

12. Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen. Siirrosta on ilmoitettava luotonsaajalle.

13. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteeseen liittyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B, PL 306
Puh. 010 366 52 00 Fax. 010 366 5249

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn luotonsaajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi).

Luotonsaaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonsaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Luotonantaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen luotonsaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa yleisessä alioikeudessa tai jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen Lakia.

14. Sitoumus ja vahvistus

Luotonsaaja sitoutuu maksamaan luotonantajalle tai sen määräämälle luoton pääoman, järjestelypalkkion, koron, viivästyskoron, sekä muut luottosopimuksessa yksilöidyt maksut sekä luotonantajan palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot.

Luotonsaaja on vastaanottanut pysyvällä tavalla ja muuttumattomina, sekä ennen luottohakemuksen käsiteltäväksi lähettämistä että luottosopimuksen syntymisen jälkeen, Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot ja kappaleen tästä luottosopimuksesta. Luotonsaaja on tutustunut näihin ja hyväksyy ne. Lisäksi luotonsaaja on vastaanottanut asiakasrekisterin tietosuojaselosteen henkilötietojen käsittelystä, jonka tietosuojaselosteen mukaisesti luotonantajalla on oikeus käsitellä luotonsaajan henkilötietoja.

 

Voimassa 01.09.2019 alkaen

 

Liitteet:

Luottosopimus