Luottoehdot

1. Luoton myöntäminen

Luoton myöntää Euro24 Finance Oy (jäljempänä luotonantaja). Luotto voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilöille, joka on vähintään 21-vuotias, asuu vakituisesti Suomessa ja jolla ei ole luottohäiriömerkintöjä. Luottosopimus muodostuu osapuolien välille luotonantajan lähettämästä luottosopimuksesta, jonka luotonottaja luottoa hakiessaan hyväksyy. Lähettäessään hakemusviestin luotonhakija antaa suostumuksensa tietojensa tarkistamiseen. Luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luottohakemus on aina henkilökohtainen. Luotonantajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä luottohakemus tai nostot perustelematta päätöstään luotonhakijalle. Luotonantajan luotonhakijalle myöntämä luoton määrä on kaksituhatta (2 000) euroa. Luotonantaja perii luotonsaajalta nostoprovisiota 14,9 prosenttia kunkin nostettavan erän määrästä. Luottoa myönnetään luotonhakijalle toistaiseksi.

Luotonsaajan on annettava luotonantajalle taloudellista tilannettaan koskevia tarpeellisia tietoja, jotka vaikuttavat luotonantajan kykyyn arvioida luotonhakijan maksukyky sekä vaikuttavat luoton myöntämiseen.

2. Luotonhakijan tiedonantovelvollisuus

Luotonhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa virheellisten tietojen aiheuttamista viivästyksestä tai ongelmista.

3. Luoton takaisinmaksu

Kuukausittainen minimilyhennys on 20 % laskutushetken avoimesta saldosta, minimissään kuitenkin 100€. Avoin saldo sisältää nostetun luoton, nostoprovision ja kertyneen kuukausikoron. Edellisen kuukauden aikana tekemäsi nostot lyhennät takaisin kerran kuukaudessa, saamallasi laskulla. Ensimmäinen lasku lähetetään 30 vuorokautta ensimmäisestä nostosta, ja siitä eteenpäin aina kuukauden välein. Luotonantaja lähettää luotonhakijalle laskun, jolla nostettu luotto maksetaan takaisin.

4. Maksun viivästyminen

Maksumuistutuksesta peritään 5 €. Luotonantaja varaa oikeuden siirtää maksumuistutuksen jälkeen maksamattoman pääoman ulkopuoliselle perintätoimistolle. Perinnästä veloitetaan siitä aiheutuneet todelliset kulut.

Maksamatta jääneestä luotosta seuraa maksuhäiriömerkintä. Luotonantaja huomioi kuluttajasuojalain 7 luvun 16 pykälän säännökset maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomista syistä. Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti.

Jos maksua ei makseta luotonantajalle viimeistään eräpäivänä, on luotonsaaja velvollinen maksamaan luotonantajalle avoinna olevalle saldolle kuukausikorkoa 9,9%.

Mikäli luotonantajan ennen luoton erääntymistä perimä korko on korkolain 4§ viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos velkaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen.

5. Luoton korko

Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun lainasumma on siirretty asiakkaan lainahakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle avoinna olevalle pääomalle, nostoprovisiolle sekä korolle lainasopimuksen mukaista kuukausikorkoa, joka on 9,9%.

Kuukausierien osamaksuvaihtoehdon kuukausikorko avoimelle saldolle on 9,9%, nimelliskoron ollessa 118,8%. Avoin saldo sisältää nostetun luoton määrän, nostoprovision ja kertyneen kuukausikoron.

KSL mukainen vuotuinen korko 2000 euron lainalle on 133,70 %.

6. Luotosta perittävät muut kulut

Luotonantajalla on oikeus veloittaa luoton nostoprovision lisäksi seuraavat luoton käsittelyyn liittyvät maksut:

  • Luotonsaajan yhteystietojen hankkiminen 20 euroa
  • Maksumuistutus 5 euroa/kpl.

7. Luoton peruuttamisoikeus

Lainanhakijalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä. Luoton peruuttamisesta on ilmoitettava luotonantajalle kirjallisesti tai muuten pysyvällä tavalla, esimerkiksi sähköpostilla. Peruutusilmoituksen on sisällettävä seuraavat tiedot

  • luotonhakijan nimi ja henkilötunnus
  • ilmoitus luoton peruuttamisesta
  • paikka ja päiväys

Lainanhakijan on toimitettava peruuttamisilmoitus osoitteeseen:

asiakaspalvelu@euro24.fi

tai

Euro24 Finance Oy
Aurakatu 8
20100 Turku

Peruuttamistapauksissa luotonantaja saa vaatia luoton koron ajalta, jonka raha on ollut luotonsaajan käytettävissä.

8. Luotonsaajan oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin. Jos luotonsaaja maksaa luoton kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, on luotonantajalla kuitenkin oikeus periä kaikki siihen asti kerääntyneet korot sekä luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

9. Vastuunrajoitukset

Luotonantaja ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä johon luotonantaja ei voi vaikuttaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, jota luotonantaja ei voi kohtuudella voittaa. Luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan luotonhakijalle ensi tilassa sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää luottojen myöntäminen ilman erityistä ilmoitusta ja syytä.

10. Muut ehdot

Lähettäessään hakemusviestin luotonottaja antaa suostumuksensa tietojensa tarkistamiseen. Luotonottaja saa tiedon hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Luotonhakija hyväksyy yleiset sopimusehdot hakemuksen lähettämällä. Mikäli hakemus hyväksytään, siirretään nosto hänen tilillensä yleensä n. 15 min kuluessa. Mahdollisista pankkiongelmista, viikonlopusta tai pyhäpäivistä johtuen rahan siirtyminen luotonottajan tilille voi kestää jopa 1-2 pankkipäivää.

Luotonantaja saa estää luoton nostamisen tililtä luottosopimuksen muista ehdoista riippumatta, jos

  • luotonantajalla on epäilys siitä, että luotonottaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitettaan, tai luotonottajan maksukyvyn epäillään heikentyneen luottosopimuksen tekemisen jälkeen
  • mikäli aiempi maksuerä on erääntynyt kokonaan tai osittain yli 3 päivää
  • luottoa käytetään vilpillisesti tai ilman oikeuksia
  • luotonottaja ei noudata tai laiminlyö sopimusta

Aukioloajan ulkopuolella saapuneet hakemukset käsitellään heti seuraavana aukiolopäivänä hakemusjärjestyksessä.

Luotonhakijan on ensi tilassa ilmoittava luotonantajalle osoitteen tai nimenmuutoksista.

Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Muuttuneita sopimusehtoja käytetään muutoksen jälkeen myönnettyihin luottoihin.

Luotonantajalla on oikeus hylätä jo kertaalleen hyväksytty luottohakemus, jos hyväksymisen jälkeen on havaittu asioita, jotka vaikuttavat luottopäätöksen tekemiseen ja takaisinmaksuun merkittävästi.

Euro24 Finance Oy ei palauta alle 10 euron ylisuorituksia.

11. Markkinointiviestit

Luotonantajalla on oikeus lähettää luotonhakijalle markkinointi- ja mainosmateriaalia, mikäli luotonottaja ei nimenomaisesti kiellä tietojensa käyttöä edellä mainittuihin tarkoituksiin. Luotonantaja ei luovuta luotonhakijan yhteystietoja yhtiön ulkopuoliseen käyttöön.

12. Sopimuksen siirto ja irtisanominen

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine velvollisuuksineen ja oikeuksineen määräämälleen. Siirrosta on ilmoitettava luotonsaajalle.

Tämän sopimuksen irtisanomisaika on luotonsaajan osalta yksi (1) kuukausi ja luotonantajan osalta kaksi (2) kuukautta. Sopimuksen irtisanominen voi tapahtua kirjallisesti kirjeenä tai sähköpostilla. Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun sopimusehtojen mukaisesti.

13. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallentaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kolme (3) viikkoa siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

14. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteeseen liittyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B, PL 306
Puh. 010 366 52 00 Fax. 010 366 5249

Luotonsaaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonsaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Luotonantaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai luotonsaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa yleisessä alioikeudessa.

Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen Lakia.

Voimassa 20.5.2016 alkaen.

Liitteet:

Luottosopimus